فروشگاه کیف های سنتی جاجیمی http://jajimi.ir 2019-11-15T18:27:35+01:00 text/html 2017-02-11T09:01:03+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 فروشگاه کیف تک سبد http://jajimi.ir/post/11 فروشگاه اینترنتی تک سبد انواع متنوعی از کیف های زنانه و مردانه را عرضه می نماید که می توانید نمونه هایی از آن را در این پست مشاهده نمایید. برای ورود به تک سبد و مشاهده تمام نمونه ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید<br><br><div align="center"><a href="https://taksabad.com/clothing/bag" target="_blank" title="کیف زنانه و مردانه">کیف زنانه و مردانه</a></div><br><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-70011721" title="کیف اداری چرم مدل 10"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/230059206227064208109198244090237126088141022038/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%86%D8%B1%D9%85.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری چرم اصل مدل ماندگار 1"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-70011721"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری چرم اصل مدل ماندگار 1</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="399000" class="priceP">399,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011722" title="کیف اداری چرم مدل 9"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/255088150104028135015183012191137078039162088066/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری چرم اصل مدل ماندگار 2"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011722"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری چرم اصل مدل ماندگار 2</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="399000" class="priceP">399,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011723" title="کیف اداری چرم مدل 8"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/130029205076073042178239000128171205085149012119/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری چرم اصل مدل دیبا 1"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011723"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری چرم اصل مدل دیبا 1</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="380000" class="priceP">380,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011724" title="کیف اداری چرم مدل7"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/072104008170148198200038152014173093203144065214/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری چرم اصل مدل دیبا 2"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011724"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری چرم اصل مدل دیبا 2</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="380000" class="priceP">380,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011725" title="کیف اداری چرم مدل 6"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/078113129081217100171034104100118054217149064013/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف چرم اصل مدل پرستیژ 1"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011725"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف چرم اصل مدل پرستیژ 1</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="230000" class="priceP">230,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011726" title="کیف اداری چرم مدل 5 در ابعاد 11*25*29 سانتی متر طراحی شده است و به هر دو صورت دستی و دوشی حمل می گردد.دارای دو جیب داخلی و خارجی برای نگهداری وسایل مهم است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/201255137145142206248162114085187010107121198116/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف چرم اصل مدل مدیران 1"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011726"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف چرم اصل مدل مدیران 1</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="230000" class="priceP">230,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011727" title="کیف اداری چرم مدل 4 دارای 1 جیب داخلی و 1 جیب خارجی است که امکان دسترسی آسان به برخی وسایل را فراهم می کند.ابعاد کیف 9*16*20 سانتی متر و وزن آن 634 گرم است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/063104202085227243027138195175043045034140211165/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف چرم اصل مدل مدیران 3"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011727"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف چرم اصل مدل مدیران 3</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="195000" class="priceP">195,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011728" title="کیف اداری چرم مدل 3 از جنس چرم مصنوعی به رنگ قهوه ای دوخته شده است و دارای ابعاد 10*19*23 سانتی متر است و می تواند توسط تمام افراد مورد استفاده قرار گیرد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/088034133175202023088186222019066035166020150236/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف چرم اصل مدل مدیران 2"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011728"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف چرم اصل مدل مدیران 2</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="210000" class="priceP">210,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81--%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011729" title="کیف اداری چرم مدل 2 "><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/172030144218210033227049011051152128171003085071/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف چرم اصل مدل پرستیژ 3"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81--%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-70011729"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف چرم اصل مدل پرستیژ 3</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="195000" class="priceP">195,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-700117210" title="کیف اداری چرم مدل 1، یک کیف دیپلمات مردانه از جنس چرم مصنوعی است و ابعادی معادل 10*19*23 سانتی متر دارد که جهت حمل اسناد،اوراق و مدارک طراحی شده است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/034149054229139050235216107156182170157005126023/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%A7%D9%88.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف چرم اصل مدل پرستیژ 2"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%AF-700117210"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف چرم اصل مدل پرستیژ 2</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="210000" class="priceP">210,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86" title="کیف اداری ساده قهوه ای روشن در ابعاد 10*38*28 سانتی متر و با وزن 772 گرم طراحی شده است، جنس آن از چرم مصنوعی است و دوام بالایی در برابر پوسیدگی دارد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/098204065012028022146239075068243079071111150165/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری ساده قهوه ای روشن"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری ساده قهوه ای روشن</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="44000" class="priceP">44,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87_%D8%A7%DB%8C" title="کیف اداری مدل دور دوز قهوه ای از جنس چرم مصنوعی با کیفیت بالا طراحی شده است و ابعاد آن 10*40*28 سانتی متر است. این کیف 4 جیب داخلی و 1 جیب خارجی دارد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/239055131038111036205051134030141177153089181228/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DA%AF%DA%A9%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری مدل دور دوز قهوه ای"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87_%D8%A7%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری مدل دور دوز قهوه ای</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="139000" class="priceP">139,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C" title="کیف اداری مدل مشکی در ابعاد 11*40*28.5 سانتی متر طراحی شده است وزن کیف 1330 گرم است و جنس چرم مصنوعی بکار رفته در دوخت این کیف،کیفیت و دوام آن را تضمین می کند."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/145026177084233051103102075145183210091205166085/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری مدل مشکی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری مدل مشکی</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="90000" class="priceP">90,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87_%D8%A7%DB%8C" title="کیف اداری مدل قهوه ای از جنس چرم مصنوعی و به سبک اداری طراحی شده است، دارای ابعاد 10*40*27.5 سانتی متر و وزن 1684 گرم است و بند شانه ای آن قابل تنظیم است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/140140007007102237253176121115037172177079088009/2645.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف اداری مدل قهوه ای"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/administrative_and_academic/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87_%D8%A7%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف اداری مدل قهوه ای</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="175000" class="priceP">175,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/laptop/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D9%84%D9%BE_%D8%AA%D8%A7%D9%BE_%D9%85%D8%AF%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C" title="کیف لپ تاپ مدل گاردین مشکی دارای پوشش ضد ضربه جهت محافظت از لپ تاپ در زمان حمل است، ابعاد بزرگ معادل و وزن سبک آن حمل انواع لپ تاپ را امکان پذیر ساخته است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/177239135061126133010178074151147113223149016076/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف لپ تاپ مدل گاردین مشکی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/laptop/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D9%84%D9%BE_%D8%AA%D8%A7%D9%BE_%D9%85%D8%AF%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف لپ تاپ مدل گاردین مشکی</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="49000" class="priceP">49,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/women_and_girl/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C" title="کیف زنانه مدل تانیا صورتی، مناسب بانوان خوش سلیقه ایست که به دنبال یک کیف خوشرنگ و خوش دست می گردند و به زیبایی ظاهری کیف و جنس مرغوب آن در هنگام انتخاب اهمیت می دهند"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/198217056080070088155223057067164175017049236181/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="کیف زنانه مدل تانیا صورتی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/bag/women_and_girl/%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کیف زنانه مدل تانیا صورتی</div></a> </div> <br> text/html 2013-12-29T07:01:14+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 کیف جاجیم دستباف http://jajimi.ir/post/10 اگر دوست دارید کیف شما از نوع کیف جاجیم دستباف باشد همین الان با ما در این فروشگاه اینترنتی همراه شوید و خرید کیف جاجیم دستباف را ثبت نمایید تا ما با شما در اولین فرصت تماس گرفته و خریدتان را ارسال نماییم.<br><br><div align="center"><b><font color="#CC33CC">خرید کیف جاجیم سنتی<br></font><br>خرید کبف جاجیم دستباف زنانه<br><br><font color="#CC0000">خرید کیف دستباف دخترانه</font></b><br><br><h3> </h3> <div class="body-post"> <p> آیا به دنبال یک <b>کیف دانشجویی سنتی</b> از جنس جاجیمی هستید ؟ فروشگاه ما عرضه کننده مستقیم کیف های جاجیمی در کشور می باشد و می توانید از فروشگاه جاجیمی کیف سنتی دانشجویی خود را به صورت پستی خریداری کنید و درب منزل دریافت و هزینه را همانجا درب منزل بعد از تحویل گرفتن کیف پرداخت کنید . این خرید هیچ گونه محدودیتی ندارد و در هرکجای ایران که باشید می توانید به صورت اینترنتی کیف های سنتی مورد علاقه خود را خریداری کنید . اگر در روستا هم باشید این کیف را می توانید به صورت اینترنتی خرید کنید .<br><br>با خرید کیف دانشجویی سنتی جاجیمی نظر دیگران را در دانشگاه به خود جلب خواهید کرد این مدل کیف های سنتی به تازگی مد شده و از زیبایی خاصی بر خوردار است . درضمن همکاران ما هفت روز هفته در ساعت کاری آماده پاسخ گویی به سوالات شما در مورد خرید کیف های سنتی جاجیمی هستند پس با ما تماس بگیرید.<br><br></p><div align="center"><br><b>خرید کیف دانشجویی سنتی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="خرید کیف دانشجویی سنتی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف دانشجویی سنتی جاجیمی:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .</div></div><b>جاجیمی ساده</b> با طراحی جالب و زیبا از سری کیف های سنتی فروشگاه اینترنتی جاجیمی لطفا برای خرید کیف هنری جاجیمی روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و سفارش خود را ثبت کنید . تصاویری از کیف هنری جاجیمی در زیر آمده است اندازه این کیف متوسط بوده و مناسب برای خانم های با سلیقه می باشد.<br></div><div style="border-bottom:1px solid #fb4a00; margin-bottom:20px; padding-bottom:10px;"><div class="body-post"><p><br>الیاف جاجیمی این کیف بدون حساسیت است و نگران حساسیت پوستی نباشید شما می توانید در همین فروشگاه کیف جاجیمی هنری خود را از ما بخرید در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد کیف هنری جاجیمی با شماره تلفن های پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.<br><br><br></p><div align="center"><b>خرید کیف هنری جاجیمی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="خرید کیف هنری جاجیمی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .<br></div></div> <br><br> </div><br><div style="border-bottom:1px solid #fb4a00; margin-bottom:20px; padding-bottom:10px;"> <p> خرید اینترنتی و پستی <b>کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه</b> در سایز بزرگ با قیمت عالی برای اولین بار در فروشگاه های اینترنتی شما مشتری عزیزی که به دنیال خرید کیف رودوشی مدل جاجیمی هستید حتما با دیدن این کیف به فکر خرید آن می افتید . فروشگاه اینترنتی جاجیمی عرضه کننده کیف های دخترانه جاجیمی در ایران می باشد و یکی از تولید کنندگان بزرگ کیف های سنتی در ایران است. <br><br>کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه در رنگ بندی های متنوع عرضه می شود الیاف استفاده شده در این کیف از بهترین کیف ممکنه برخوردار هستند و هیچ گونه حساسیت پوستی برای خانم ها ایجاد نخواهد کرد . از مزایای کیف های جاجیمی شستشوی آسان و راحت آن می باشد هرچه قدر این کیف ها را بشویید کیف بهترین پیدا خواهند کرد.<br><br></p><div align="center"><br><b>خرید کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="خرید کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .</div></div><br><div class="body-post"> <p> خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه درجه یک تهیه شده از الیاف ضد حساسیت و کیفیت بالا با قیمت ویژه و ارسال پستی به سراسر ایران . تصاویری از کیف رو دوشی زنانه جاجیمی در زیر آمده است در صورت تمایل برای خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و فرم خرید را پر کنید تا در اسرع وقت برای شما ارسال گردد. <br><br></p><div align="center"><b>خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div><br><b><br>روش خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه:<br><br></b><br><br><a href="http://taksabad.com/products/jewels/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خرید عینک آفتابی">خرید عینک آفتابی</a><br><a href="http://taksabad.com/Products/Jewels/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%DA%86%DB%8C" target="" title="خرید ساعت مچی">خرید ساعت مچی</a><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .</div></div></div><br></div> text/html 2013-06-27T07:25:29+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف جاجیمی بچه گانه http://jajimi.ir/post/9 خرید اینترنتی و پستی کیف جاجیمی بچه گانه در اندازه متوسط تهیه شده از جنس الیاف ضد حساسیت و قابل شستشو با خرید کیف جاجیمی بچگانه کودک دلبند خود را خوشحال کنید و هدیه ای زیبا برای تولد خود خریده باشید . برای خرید کیف جاجیمی بچه گانه روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پرنمایید تا در اسرع وقت به دستتان برسد.<br><br><div align="center"><b><br>خرید کیف جاجیمی بچه گانه</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="خرید کیف جاجیمی بچه گانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><div align="right"><b><br>روش خرید کیف بچه گانه جاجیمی:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .<br></div></div></div> text/html 2013-06-27T07:22:20+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف آرایشی جاجیمی http://jajimi.ir/post/8 خرید<b> کیف آرایشی جاجیمی</b> با خانم های با سلیقه اندازه این کیف سنتی آرایشی 10 در 20 می باشد و می توانید لوازم آرایشی خود را در آن قرار دهید. کیف های طرح سنتی جدیدا از محبوبیت خاصی برخوردار شده اند این کیف ها در عین سادگی زیبایی جالبی دارند و برای خانم ها از تازگی بالایی برخودار است . در صورت تمایل برای خرید کیف آرایش جاجیمی روی دکمه خرید پستی کلیک کنید.<br><br><div align="center"><b><br>خرید کیف آرایشی جاجیمی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg" alt="خرید کیف آرایشی جاجیمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف کوله پشتی سنتی:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .<br></div></div> text/html 2013-06-27T06:18:31+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف کوله پشتی سنتی http://jajimi.ir/post/7 <font color="#CC0000"><b>خرید کیف کوله پشتی</b></font> سنتی که به تازگی مد شده است و دختر خانم های زیادی از این کیف ها استفاده می کنند. ما به شما کیف کوله پشتی سنتی کیفیت بالا عرضه می کنیم . این کیف از سری کیف های پرفروش فروشگاه اینترنتی جاجیمی می باشد که می توانید به صورت مستقیم و بدون واسطه با قیمت مناسب صاحب یکی از این کیف های سنتی جاجیمی شوید.<br><br><b>خرید از سایت کیف جاجیمی مثل آب خوردن است</b><br>فقط کافیست سفارش خود را در سیستم ما ثبت کنید تا کیف کوله پستی سنتی درجه یک را ظرق مدت کمتر از یک هفته درب منزل به شما تحویل دهیم و همانجا بعد از دریافت کیف هزینه را به ما پرداخت کنید . کیف های سنتی کوله پشتی فروشگاه جاجیمی از الیاف درجه یک تهیه شده و قابل شستشو هستند . <br><br><b>شستشو آسان و بدون درد سر</b><br><br>به راحتی این کیف ها شسته میشوند و هیچ آسیبی نخواهند دید . هرچقدر این کیف ها را بشویید به زیبایی آن افزوده خواهد شد . رنگ ثابت و ماندگار الیافت گویای کیفیت بالای این محصول است . <br><b><br>الیاف ضد حساسیت</b><br><br>بعضی از خانم ها به الیاف پارچه ای حساسیت دارند . این کیف از جنس جاجیم و گلیم تهیه شده و هیچ حساسیت پوستی برای شما ایجاد نخواهد کرد . پس با اطمینان کامل کیف کوله پشتی سنتی خود را خریداری نمایید.<br><br><br><div align="center"><br><div align="center"><b>با کمال میل پاسخ گوی شما هستیم</b><br><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" height="94" width="200"></strong></p><br>8 صبح الی 18 بعد از ظهر<br><br><br><div align="right"><b>تصاویری از کیف کوله پشتی سنتی:</b><br><br><div align="center"><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="کیف کوله پشتی سنتی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b>کیف کوله پشتی سنتی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.JPG" alt="خرید کیف کوله پشتی سنتی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b>خرید کیف کوله پشتی سنتی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="فروش کیف کوله پشتی سنتی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف کوله پشتی سنتی:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .<br><br><br><font color="#6600CC">کیفیت الیاف : درجه یک<br>سایز : 44×32<br>مناسب برای خانم ها و دختر خانم ها<br>مورد استفاده برای تمام سنین<br>نحوه خرید : پستی و پرداخت درب منزل<br></font><div align="center"><br><font size="3"><b>قیمت <font color="#FF6666">29000</font> تومان</b></font><br><br><a rel="nofollow"  ="" href="http://taksabad.iranbn.com/order.php?sh=323&amp;pid=kif01" target="_blank" title="دکمه خرید کیف"><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید کیف" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></a></div></div></div></div></div></div><a rel="nofollow"  ="" href="http://taksabad.iranbn.com/order.php?sh=323&amp;pid=kif01" target="_blank" title="دکمه خرید کیف"> </a> text/html 2013-06-27T06:11:18+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف پولی جاجیمی http://jajimi.ir/post/6 جدیدترین مدل از کیف های پولی کیف جاجیمی می باشد که مناسب برای خانم های مشکل پسند است اگر به دنبال خرید هدیه ای ماندگار هستید پیشنهاد ما به شما خرید کیف پولی جاجیمی است که به تازگی در بازار مد شده و می توانید به صورت اینترنتی از فروشگاه تخصصی ما که فقط کیف های جاجیمی است خریداری نمایید . ما اولین تولید کننده کیف های جاجیمی در ایران هستیم که با بهره گیری از دانش روز طراحی توانسته ایم جدیدترین مدل های کیف های سنتی را تولید کنیم.<br><br>از مزایای این کیف پولی شستشوی آسان و بی دردسر آن است . کیف های جاجیمی را هرچه بیشتر شستشو دهید کیفیت بهتری پیدا می کنند در صورت تمایل برای خرید کیف پولی جاجیمی روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و همین حالا کیف پولی جدید خود را سفارش دهید و درب منزل هزینه را پرداخت کنید. سایز این کیف 12 در 12 می باشد.<br>&nbsp;<br><b><br></b><div align="center"><b>خرید کیف پولی جاجیمی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg" alt="خرید کیف پولی جاجیمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><b><br>روش خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .</div></div> text/html 2013-06-27T05:59:59+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف مسافرتی جاجیمی سایز بزرگ http://jajimi.ir/post/5 <b>خرید کیف مسافرتی جاجیمی سایز بزرگ</b> با قیمت عالی و زیر قیمت بازار این فروشگاه تولید کننده کیف های جاجیمی می باشد که انواع آن را در مدل ها و رنگ بندی های متنوع به قیمت های مناسب به شما مشتری عزیز عرضه می نماید . الیاف به کار رفته در ایم کیف بسیار محکم می باشد و دارای استحکام بالایی است که با قرار دادن وسایل سنگین در آن هم هیچ آسیبی به کیف نخواهد رسید .<br><br>سایز کیف مسافرتی جاجیجی 42 در 30 می باشد به به صورت ساک دستی طراحی و تولید شده که می توانید لوازم سفر و لباس های خود را در آن قرار دهید . در صورت تمایل برای خرید کیف مسافرتی جاجمی همین حالا روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و فرم درخواست کالای خود را پرنمایید.<br><br><br><div align="center"><b>خرید کیف مسافرتی جاجیمی سایز بزرگ</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg" alt="خرید کیف مسافرتی جاجیمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف مسافرتی جاجیمی:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .</div></div> text/html 2013-06-27T05:49:01+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف دانشجویی سنتی http://jajimi.ir/post/4 آیا به دنبال یک <b>کیف دانشجویی سنتی</b> از جنس جاجیمی هستید ؟ فروشگاه ما عرضه کننده مستقیم کیف های جاجیمی در کشور می باشد و می توانید از فروشگاه جاجیمی کیف سنتی دانشجویی خود را به صورت پستی خریداری کنید و درب منزل دریافت و هزینه را همانجا درب منزل بعد از تحویل گرفتن کیف پرداخت کنید . این خرید هیچ گونه محدودیتی ندارد و در هرکجای ایران که باشید می توانید به صورت اینترنتی کیف های سنتی مورد علاقه خود را خریداری کنید . اگر در روستا هم باشید این کیف را می توانید به صورت اینترنتی خرید کنید .<br><br>با خرید کیف دانشجویی سنتی جاجیمی نظر دیگران را در دانشگاه به خود جلب خواهید کرد این مدل کیف های سنتی به تازگی مد شده و از زیبایی خاصی بر خوردار است . درضمن همکاران ما هفت روز هفته در ساعت کاری آماده پاسخ گویی به سوالات شما در مورد خرید کیف های سنتی جاجیمی هستند پس با ما تماس بگیرید.<br><br><div align="center"><br><b>خرید کیف دانشجویی سنتی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="خرید کیف دانشجویی سنتی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف دانشجویی سنتی جاجیمی:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .</div></div> text/html 2013-06-27T05:40:15+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف هنری جاجیمی http://jajimi.ir/post/3 <b>خرید کیف هنری جاجیمی ساده</b> با طراحی جالب و زیبا از سری کیف های سنتی فروشگاه اینترنتی جاجیمی لطفا برای خرید کیف هنری جاجیمی روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و سفارش خود را ثبت کنید . تصاویری از کیف هنری جاجیمی در زیر آمده است اندازه این کیف متوسط بوده و مناسب برای خانم های با سلیقه می باشد.<br><br>الیاف جاجیمی این کیف بدون حساسیت است و نگران حساسیت پوستی نباشید شما می توانید در همین فروشگاه کیف جاجیمی هنری خود را از ما بخرید در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد کیف هنری جاجیمی با شماره تلفن های پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.<br><br><br><div align="center"><b>خرید کیف هنری جاجیمی</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="خرید کیف هنری جاجیمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .<br></div></div> text/html 2013-06-27T05:38:35+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه http://jajimi.ir/post/2 خرید اینترنتی و پستی <b>کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه</b> در سایز بزرگ با قیمت عالی برای اولین بار در فروشگاه های اینترنتی شما مشتری عزیزی که به دنیال خرید کیف رودوشی مدل جاجیمی هستید حتما با دیدن این کیف به فکر خرید آن می افتید . فروشگاه اینترنتی جاجیمی عرضه کننده کیف های دخترانه جاجیمی در ایران می باشد و یکی از تولید کنندگان بزرگ کیف های سنتی در ایران است. <br><br>کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه در رنگ بندی های متنوع عرضه می شود الیاف استفاده شده در این کیف از بهترین کیف ممکنه برخوردار هستند و هیچ گونه حساسیت پوستی برای خانم ها ایجاد نخواهد کرد . از مزایای کیف های جاجیمی شستشوی آسان و راحت آن می باشد هرچه قدر این کیف ها را بشویید کیف بهترین پیدا خواهند کرد.<br><br><div align="center"><br><b>خرید کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="خرید کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><b>روش خرید کیف رو دوشی جاجیمی دخترانه:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .</div></div> text/html 2013-06-27T05:20:48+01:00 jajimi.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه http://jajimi.ir/post/1 خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه درجه یک تهیه شده از الیاف ضد حساسیت و کیفیت بالا با قیمت ویژه و ارسال پستی به سراسر ایران . تصاویری از کیف رو دوشی زنانه جاجیمی در زیر آمده است در صورت تمایل برای خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و فرم خرید را پر کنید تا در اسرع وقت برای شما ارسال گردد. <br><br><div align="center"><b>خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه</b><br><br><img src="http://1banoo.ir/Files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><b><br>روش خرید کیف رو دوشی جاجیمی زنانه:</b><br><br>ابتدا روی دکمه خرید پستی کلیک می کنید و فرم درخواست کالا را پرمی نمایید بعد از ثبت سفارش کیف خریداری شده شما ظرف مدت کمتر از یک هفته از طریق مامور اداره پست به درب منزل و یا محل کار شما ارسال می شود . شما نیز بعد از دریافت کیف از مامور اداره پست هزینه را همان جا پرداخت می کنید .<br><br>